Skip to content Skip to footer

Reklamační řád

Chápeme, že žádost o reklamaci je pro mnoho zákazníků poměrně nepříjemná záležitost a proto se snažíme celý proces reklamace maximálně zkrátit a celou reklamaci řešit co nejrychleji a ke spokojenosti zákazníka.

  1. Reklamační postup

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně se záručním listem a stručným popisem závady.

Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ani reklamovat.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

Práva kupujícího při uplatnění reklamace:

Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat místo odstranění vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, nevzniknou-li tím prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).

V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, pokud se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.

Reklamace se považuje za vyřízenou – pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

  1. Alternativní řešení sporů

V případě, že Kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo když se Kupující – spotřebitel obrátil na Prodávajícího se žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující – spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektem alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí. Spotřebitel může

k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

Vyplňte reklamační protokol (vzor si můžete stáhnout pod tímto textem). Protokol pošlete mailem na naši adresu info@babybeet.sk. Nebo rovnou do emailu s názvem reklamace, uveďte Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, číslo faktury a popis závady. Protokol můžete poslat také poštou na adresu: EC Global s.r.o., 373, 925 42 Trstice.

Do 3 dnů (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou pro zaslání reklamovaného zboží.

Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.

Vzor reklamačního protokolu si můžete stáhnout zde

Na základě získaných informací bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. znalec zboží), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci.

V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena + cena dobírky. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace.

Finanční obnos zašleme převodem na bankovní účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů od vyřízení reklamace. Číslo účtu uvádějte kompletní – IBAN.

O výsledku reklamace Vás budeme vždy informovat v době do 30 dnů od obdržení zboží – telefonicky nebo e-mailem.

  1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád ruší všechna předchozí ustan

ovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu. Tento reklamační řád je platný ode dne 01.01.2022 do vydání nového. Všechno ostatní se řídí Obchodním zákoníkem.

Košík
  • V košíku nejsou žádné produkty.